Licht schal­ten Berührungssensor

int SENSOR = 7;
int LED = 6;
int SensorLesen;

/*
  setzt den Status der LED
  LED_an true -> LED an
  LED_an false -> LED aus
*/
bool LED_an = false;

void setup()
{
 pinMode(LED, OUTPUT);
 pinMode(SENSOR, INPUT);
}

void loop()
{
 SensorLesen = digitalRead(SENSOR);
 if (SensorLesen == HIGH)
 {
  delay(200);

  // LED ist aus → Status == false
  if (LED_an == false)
  {
   digitalWrite(LED, HIGH);

   // LED_an auf true (an) setzen
   LED_an = true;
  }

  // LED ist an -> LED_an == true
  else
  {
   digitalWrite(LED, LOW);
   
   // Status auf false (aus) setzen
   LED_an = false;
  }
 }
}

Letzte Aktualisierung: 25. Jul 2023 @ 19:11